Change Font Size

Change Screens

Change Layouts

Change Direction

Change Menu Styles

Cpanel

ประวัติหน่วย กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔

E-mail Print PDF

ที่ตั้งหน่วย ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง  จว.พิษณุโลก


วันสถาปนาหน่วย ๑๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๒๑

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ หรือนามย่อว่า “ป.พัน.๑๐๔” ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง  จว.พิษณุโลก ความเป็นมาของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔  แบ่งเป็น  ๒ ห้วง  คือ ห้วงแรกเป็นการจัดตั้งกองร้อยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕  มิลลิเมตร และห้วงที่สองการขยายกองร้อยที่จัดตั้งแล้ว  เป็นกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ การจัดตั้งห้วงแรก  ในปีงบประมาณ  ๒๕๑๘  กองทัพบกมีโครงการที่จะเสริมสร้างกำลังกองทัพให้มีกำลังรบหลักเพียงพอในการป้องกันประเทศ   พร้อมกับจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย  เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ในขณะนั้นมีหน่วยทหารปืนใหญ่สนามไม่กี่กองพัน ซึ่งนับว่ายังไม่เพียงพอต่อการจัดกำลังตามหลักยุทธวิธี และยังขาดหน่วยทหาร        ปืนใหญ่สนามที่มีปืนใหญ่ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปืนใหญ่ขนาดกลางมีระยะยิงไกล อำนาจการยิงสูง  กองทัพบกจึงได้จัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ดังกล่าวจำนวน ๑ กองร้อย เรียกนามหน่วยว่า  กองร้อยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด  ๑๕๕  มิลลิเมตร  ทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๔  หรือ นามย่อว่า   “ร้อย.ปกค.ป.พล.๔”ขึ้นการบังคับบัญชากับทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๔ (ปัจจุบันทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๔  เปลี่ยนนามหน่วยเป็น  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ )  โดยกำหนดให้มีที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่ปัจจุบันนี้  ในขั้นต้นนั้นกำลังพลและอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ  ยังไม่พร้อม  จึงได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่  จว.ลพบุรี  และได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมด้วย อาวุธยุทโธปกรณ์มาเข้าที่ตั้งปกติเมื่อ  ๘ เมษายน  ๒๕๑๙

การจัดตั้งห้วงที่สอง จากที่กองทัพบกได้ดำเนินการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง  ในระยะเวลาปี  ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑  “ร้อย.ปกค.ป.พล.๔”   ก็ได้รับการบรรจุกำลังพล และรับการแจกจ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มอัตรา เนื่องจากหน่วยทหารปืนใหญ่ขนาดกองร้อยเป็น หน่วยขนาดเล็กยังไม่มีความสมบูรณ์ และเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่มีเป็นจำนวนมาก กองทัพบกจึงได้พิจารณาขยายหน่วยจากเดิมเป็น กองพันทหารปืนใหญ่ที่  ๑๐๔ ตามคำสั่งกองทัพบก  ลับ  (เฉพาะ)  ที่  ๒๐/๒๑  ลงวันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์   ๒๕๒๑  เรียกนาม     ย่อว่า  ป.พัน.๑๐๔  ประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ   กองร้อยปืนใหญ่   จำนวน  ๓  กองร้อย  โดยจัดตั้งกองร้อยปืนใหญ่  ขึ้นใหม่อีก   ๒  กองร้อย  ( รวมกองร้อยที่จัดตั้งก่อนแล้วเป็น  ๓  กองร้อย )  เป็นการสิ้นสุดของการเป็น ร้อย.ปกค.ป.พล.๔ ต่อมากองทัพบกได้แก้ไขอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์กองร้อยกองบังคับการและบริการเป็น   กองร้อยกองบังคับการและเพิ่มกองร้อยบริการอีก  ๑  กองร้อย  เพื่อให้มีการจัดระดับความพร้อมรบที่เหมาะสมยิ่งขึ้นตาม คำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ)  ที่  ๑๕๕/๓๕  ลงวันที่ ๓  พฤศจิกายน ๒๕๓๕  จนถึงปัจจุบันนี้

อจย. / อฉจ. ที่ใช้จัดตั้งหน่วย

อจย. ๖ – ๑๓๕ พัน.ป.กลาง ลจ. กรม.ป.พล.ร.  ลง ๒๓ ต.ค.๒๕๓๑

เกียรติประวัติหน่วย

ป.พัน.๑๐๔ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม  ๒๕๒๖ ณ พระที่นั่งชุมสาย  กรุงเทพมหานคร  โดยมี พ.ท.พิพัฒน์   เด็ดแก้ว  ดำรงตำแหน่ง    ผบ.ป.พัน.๑๐๔.  ขณะนั้นเป็นผู้รับพระราชทาน


รายนามผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่  ๑๐๔

๑.    พ.ท.ประกอบ      เศรษฐชัย      ตั้งแต่    ๒๐  มิ.ย. ๒๑  -  ๑๔  ม.ค. ๒๖
๒.    พ.ท.พิพัฒน์        เด็ดแก้ว         ตั้งแต่    ๑๔  ม.ค. ๒๖  -  ๒๗  ก.พ. ๓๐
๓.    พ.ท.ธานินท์       เกตุทัต          ตั้งแต่    ๒๗  ก.พ. ๓๐  -    ๗  ธ.ค. ๓๓
๔.    พ.ท.สาธิต         พิธรัตน์           ตั้งแต่    ๗  ธ.ค. ๓๓  -    ๒  ต.ค. ๓๙
๕.    พ.ท.เกียรติศักดิ์   ดวงแดง         ตั้งแต่    ๒  ต.ค. ๓๙  -    ๙   ต.ค. ๔๕
๖.    พ.ท.ไกรสร        จันทรมณี        ตั้งแต่    ๙   ต.ค. ๔๕  -  ๒๕ ก.ย. ๔๖
๗.    พ.อ.พีระวัฒน์      เปรมศรี ( รรก. )ตั้งแต่    ๒๕  ก.ย. ๔๖  - ๙  ม.ค. ๔๗
๘.    พ.ท.เสมา         มังมติ             ตั้งแต่    ๙ ม.ค. ๔๗  -  ๑๙  ก.ค. ๔๘
๙.    พ.ท.สมชาย      เครือวัลย์          ตั้งแต่    ๑๙  ก.ค. ๔๘  -  ๑๑  พ.ค. ๕๐
๑๐.    พ.ท.เสมอ       แจ่มใส            ตั้งแต่    ๑๑  พ.ค. ๕๐  -  ๑๗  มิ.ย. ๕๒
๑๑.    พ.ท.กิตติ        สุวรรณเจริญ     ตั้งแต่    ๑๗  มิ.ย. ๕๒  -  ๒๕  ต.ค.๕๕ 
๑๒.   พ.ท.รังสรรค์     คุ้มราษี           ตั้งแต่    ๒๕  ต.ค.๕๕ 
  -   ปัจจุบัน

You are here