ที่ตั้งหน่วย ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พิษณุโลก

วันสถาปนาหน่วย ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

C8hdxvvLvRSiJ3zJ1671

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ หรือนามย่อว่า “ป.พัน.๑๐๔” ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ในค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พิษณุโลก ความเป็นมาของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ แบ่งเป็น ๒ ห้วง คือ ห้วงแรกเป็นการจัดตั้งกองร้อยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร และห้วงที่สองการขยายกองร้อยที่จัดตั้งแล้ว เป็นกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ การจัดตั้งห้วงแรก ในปีงบประมาณ ๒๕๑๘ กองทัพบกมีโครงการที่จะเสริมสร้างกำลังกองทัพให้มีกำลังรบหลักเพียงพอในการป้องกันประเทศ พร้อมกับจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย เพิ่มเติมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในกองทัพบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ในขณะนั้นมีหน่วยทหารปืนใหญ่สนามไม่กี่กองพัน ซึ่งนับว่ายังไม่เพียงพอต่อการจัดกำลังตามหลักยุทธวิธี และยังขาดหน่วยทหาร ปืนใหญ่สนามที่มีปืนใหญ่ขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ซึ่งเป็นปืนใหญ่ขนาดกลางมีระยะยิงไกล อำนาจการยิงสูง กองทัพบกจึงได้จัดตั้งหน่วยทหารปืนใหญ่ดังกล่าวจำนวน ๑ กองร้อย เรียกนามหน่วยว่า กองร้อยปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้งขนาด ๑๕๕ มิลลิเมตร ทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๔ หรือ นามย่อว่า “ร้อย.ปกค.ป.พล.๔”ขึ้นการบังคับบัญชากับทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๔ (ปัจจุบันทหารปืนใหญ่กองพลที่ ๔ เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ) โดยกำหนดให้มีที่ตั้งอยู่ที่พื้นที่ปัจจุบันนี้ ในขั้นต้นนั้นกำลังพลและอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ยังไม่พร้อม จึงได้ฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองพันทหารปืนใหญ่ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จว.ลพบุรี และได้เคลื่อนย้ายกำลังพลพร้อมด้วย อาวุธยุทโธปกรณ์มาเข้าที่ตั้งปกติเมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๑๙

การจัดตั้งห้วงที่สอง จากที่กองทัพบกได้ดำเนินการเสริมสร้างกำลังกองทัพ ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ในระยะเวลาปี ๒๕๑๘ – ๒๕๒๑ “ร้อย.ปกค.ป.พล.๔” ก็ได้รับการบรรจุกำลังพล และรับการแจกจ่ายอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มอัตรา เนื่องจากหน่วยทหารปืนใหญ่ขนาดกองร้อยเป็น หน่วยขนาดเล็กยังไม่มีความสมบูรณ์ และเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจที่มีเป็นจำนวนมาก กองทัพบกจึงได้พิจารณาขยายหน่วยจากเดิมเป็น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๒๐/๒๑ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ เรียกนาม ย่อว่า ป.พัน.๑๐๔ ประกอบด้วย กองบังคับการกองพัน กองร้อยกองบังคับการและบริการ กองร้อยปืนใหญ่ จำนวน ๓ กองร้อย โดยจัดตั้งกองร้อยปืนใหญ่ ขึ้นใหม่อีก ๒ กองร้อย ( รวมกองร้อยที่จัดตั้งก่อนแล้วเป็น ๓ กองร้อย ) เป็นการสิ้นสุดของการเป็น ร้อย.ปกค.ป.พล.๔ ต่อมากองทัพบกได้แก้ไขอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์กองร้อยกองบังคับการและบริการเป็น กองร้อยกองบังคับการและเพิ่มกองร้อยบริการอีก ๑ กองร้อย เพื่อให้มีการจัดระดับความพร้อมรบที่เหมาะสมยิ่งขึ้นตาม คำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๑๕๕/๓๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบันนี้

อจย. / อฉจ. ที่ใช้จัดตั้งหน่วย

อจย. ๖ – ๑๓๕ พัน.ป.กลาง ลจ. กรม.ป.พล.ร. ลง ๒๓ ต.ค.๒๕๓๑

เกียรติประวัติหน่วย

ป.พัน.๑๐๔ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๖ ณ พระที่นั่งชุมสาย กรุงเทพมหานคร โดยมี พ.ท.พิพัฒน์ เด็ดแก้ว ดำรงตำแหน่ง ผบ.ป.พัน.๑๐๔. ขณะนั้นเป็นผู้รับพระราชทาน

 รายนามผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔

 ๑. พ.ท.ประกอบ เศรษฐชัย ตั้งแต่ ๒๐ มิ.ย. ๒๑ – ๑๔ ม.ค. ๒๖

๒. พ.ท.พิพัฒน์ เด็ดแก้ว ตั้งแต่ ๑๔ ม.ค. ๒๖ – ๒๗ ก.พ. ๓๐

๓. พ.ท.ธานินท์ เกตุทัต ตั้งแต่ ๒๗ ก.พ. ๓๐ – ๗ ธ.ค. ๓๓
๔. พ.ท.สาธิต พิธรัตน์ ตั้งแต่ ๗ ธ.ค. ๓๓ – ๒ ต.ค. ๓๙
๕. พ.ท.เกียรติศักดิ์ ดวงแดง ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๓๙ – ๙ ต.ค. ๔๕
๖. พ.ท.ไกรสร จันทรมณี ตั้งแต่ ๙ ต.ค. ๔๕ – ๒๕ ก.ย. ๔๖
๗. พ.อ.พีระวัฒน์ เปรมศรี ( รรก. )ตั้งแต่ ๒๕ ก.ย. ๔๖ – ๙ ม.ค. ๔๗
๘. พ.ท.เสมา มังมติ ตั้งแต่ ๙ ม.ค. ๔๗ – ๑๙ ก.ค. ๔๘
๙. พ.ท.สมชาย เครือวัลย์ ตั้งแต่ ๑๙ ก.ค. ๔๘ – ๑๑ พ.ค. ๕๐
๑๐. พ.ท.เสมอ แจ่มใส ตั้งแต่ ๑๑ พ.ค. ๕๐ – ๑๗ มิ.ย. ๕๒
๑๑. พ.ท.กิตติ สุวรรณเจริญ ตั้งแต่ ๑๗ มิ.ย. ๕๒ – ๒๕ ต.ค.๕๕
๑๒. พ.ท.รังสรรค์ คุ้มราษี ตั้งแต่ ๒๕ ต.ค.๕๕ – ๑๕ ต.ค.๕๘

๑๓. พ.ท.ณัฐพงษ์ เสาวยงค์ ตั้งแต่ ๑๕ ต.ค.๕๘ – ปัจจุบัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Require fields are marked *

Name *

Email *

URL